Εταιρικές πράξεις

10/08/2020

Πρόσκληση σε ΤΓΣ χρήσης 2019

21/06/2019

Ανακοίνωση Ονομαστικοποίησης
μετοχών

16/06/2015

Πρόσκληση μετόχων

19/02/2015

Πρακτικά ΔΣ

11/11/2014

Πρόσκληση μετόχων

07/06/2013

Πρόσκληση μετόχων

14/06/2017

Πρόσκληση ΔΣ

07/06/2013

Πρόσκληση μετόχων

02/06/2015

Πρόσκληση μετόχων

19/02/2015

Πρόσκληση μετόχων

29/05/2014

Πρόσκληση μετόχων

  • Elite
  • Κρίς Κρίς
  • Αλλατίνη
  • Βοσινάκη
  • Forma