Έντυπο Εξουσιοδότησης

Μετοχικό κεφάλαιο και σχόλια του Δ. Σ. για το θέμα της ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Απόφαση 1/434/3-7-2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Νόμος 3340/10-5-2007 

Νόμος 3556/30-04-2007

Απόφαση 3/347/12-7-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εγκύκλιος 30/17-3-2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εγκύκλιος 33/3-7-2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δικαιολογητικά παραλαβής τίτλων

Έντυπο 1: Εξουσιοδότηση

Έντυπο γνωστοποίησης TR – 1

Έντυπο γνωστοποίησης συναλλαγών 

Έντυπο 2: Πρωτόκολλο παραλαβής τίτλων

Έντυπο 2α: Πρωτόκολλο παραλαβής τίτλων από Πληρεξούσιο

Έντυπο 3: Υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ.

Έντυπο 4: Πρωτόκολλο παραλαβής τίτλων από Α.Ε.

Έντυπο 4α: Πρωτόκολλο παραλαβής τίτλων ΕΠΕ – ΟΕ - ΕΕ

Διαδικασία γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Elbisco Site
Όλοι εμείς στην Elbisco έχουμε ένα κοινό όραμα: να δημιουργήσουμε καλύτερες διατροφικές επιλογές για ΟΛΟΥΣ!
http://www.elbisco.gr/media//socialicons/Vision_and_Values.jpg
367538736709706
Elbisco Site
Δείτε περισσότερα
Όλοι εμείς στην Elbisco έχουμε ένα κοινό όραμα: να δημιουργήσουμε καλύτερες διατροφικές επιλογές για ΟΛΟΥΣ!
Find us on Google+ Google+