Έντυπο 1: Εξουσιοδότηση

Έντυπο 2: Πρωτόκολλο παραλαβής τίτλων

Έντυπο 2α: Πρωτόκολλο παραλαβής τίτλων από Πληρεξούσιο

Έντυπο 4: Πρωτόκολλο παραλαβής τίτλων από Α.Ε.

Έντυπο 4α: Πρωτόκολλο παραλαβής τίτλων ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ.

Δικαιολογητικά για την παραλαβή των έγχαρτων τίτλων

Πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (Συναλλαγές υπόχρεων προσώπων)

Διαθεσιμότητα των οικονομικών καταστάσεων του εννεάμηνου 2012

Ανακοίνωση για τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (Συναλλαγή υπόχρεου προσώπου)

Δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του εννεάμηνου 2012

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (Συναλλαγή υπόχρεου προσώπου)

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (Συναλλαγή υπόχρεου προσώπου)

Επισκόπηση των ενεργειών της εταιρίας για την έξοδο των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών 

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (Συναλλαγή υπόχρεου προσώπου)

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (Συναλλαγή υπόχρεου προσώπου)

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (Συναλλαγή υπόχρεου προσώπου)

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (Συναλλαγή υπόχρεου προσώπου)

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (Συναλλαγή υπόχρεου προσώπου)

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 (Συναλλαγή υπόχρεου προσώπου)

Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαθεσιμότητα της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2012

Δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/06/2012

Φορολογικό πιστοποιητικό για τη χρήση 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/3/2012

Οικονομικό ημερολόγιο 2012

Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Διαθεσιμότητα των οικονομικών καταστάσεων της εννεάμηνης περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01 – 30/09/2011.

Ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης

Διαθεσιμότητα της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/3/2011

Διαθεσιμότητα των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/3/2011

Διαθεσιμότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010

Αλλαγή ανώτατου διευθυντικού στελέχους

Διαθεσιμότητα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1/ - 30/9/2010

Ημερομηνία δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1 - 30/9/2010

Πώληση της συμμετοχής στην εταιρία ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.

Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Διαθεσιμότητα της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης

Ημερομηνία δημοσίευσης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων

Ανακοίνωση έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης (άρθρο 5, ν. 3845/2010)

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων

Διευκρινίσεις επί δημοσιεύματος

Διαθεσιμότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Διαθεσιμότητα των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/3/2010

Ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου

Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/9/2009

Ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1-30/9/2009

Ανακοίνωση σχετικά με επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία

Διαθεσιμότητα της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης

Ημερομηνία δημοσίευσης εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων

Επιχειρηματικές Εξελίξεις Θυγατρικής 

Γνωστοποίηση αλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1-31/3/2009

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1-31/3/2009

Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.

Διαθεσιμότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008

Διαθεσιμότητα οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1 - 30/9/2008

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1 - 30/9/2008

Ανακοίνωση δημοσίευσης εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων

Γνωστοποίηση σύνθεσης Δ.Σ. & ορισμός εσωτερικού ελεγκτή

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30-6-2008

Διαθεσιμότητα ετήσιου δελτίου χρήσης 2007

Πρόσκληση των μετόχων της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-06-2008

Επιχειρηματικές εξελίξεις στην ELBISCO Α.Β.Ε.Ε.

Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1 – 31/3/2008 

Συνεργασία με ΕΒΓΑ

Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου απο θυγατρική εταιρία

Aνακοίνωση ομολογιακού δανείου

Aλλαγή της σύνθεσης Διοικητικού συμβουλίου της ELBISCO A.E.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ημερομηνία διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

Διαθεσιμότητα του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου & ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

Διευκρινήσεις για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης

Ημερομηνία αποκοπής & περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ HELBERICA S.A.

Διάθεση ετήσιου δελτίου χρήσης 2006

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σχολιασμός των στοιχείων και πληροφοριών του 1ου τριμήνου 2007

Αποφάσεις της από 10/05/2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Μεταβολή μετοχικής σύνθεσης

Αποτελέσματα τακτικού φορολογικού ελέγχου θυγατρικής για τη χρήση 2004.

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αλλαγή διοικητικού στελέχους

Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της ELBISCO A.B.E.E.

Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της ELBISCO A.B.E.E.

Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών

Μεταβολή Ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου

Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Απάντηση σε ερώτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αλλαγή διοικητικού στελέχους

Σχολιασμός των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2006

Αλλαγή διευθυντικού στελέχους

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

Αναδιατυπωμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των 1ου, 2ου και 3ου τριμήνου των χρήσεων 2004 & 2005

Τροποποίηση Καταστατικού-Αλλαγή έδρας

Αλλαγή διευθυντικού στελέχους

Γνωστοποίηση επιχειρηματικών εξελίξεων

Αλλαγή διοικητικού στελέχους 

Ανακοίνωση σημαντικών εταιρικών γεγονότων

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Τακτική Γενική Συνέλευση ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διάθεση Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2005

Διευκρινίσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του 1ου τριμήνου 2006

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

"Αλλαγή στη Σύνθεση του Δ.Σ της ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ καθώς και των Διοικητικών Στελεχών της ELBISCO A.B.E.E."

"Σημαντική Ενίσχυση οργανικής κερδοφορίας το 2005"

Διευκρινίσεις επί των στοιχείων και πληροφοριών της χρήσησ 2005

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2005 

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας

"Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας για τις χρήσεις 2003-2004"

Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων 2006 της ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Γνωστοποίηση σημαντικών εταιρικών γεγονότων

Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου Μετόχου (ΔΑΦΝΟΣ Α.Ε.)

Παύση Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Αποπληρωμή Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 

ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση

Σημαντική Βελτίωση στα μεγέθη Eννιαμήνου του 2005 

Αλλαγή διοικητικού στελέχους

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων Κ4-01-063

Έκδοση Ομολογιακού Δανείου από την ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και 'Αλλα Σημαντικά Γεγονότα 

Αλλαγή Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου στην ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Μεταβολές διοικητικών στελεχών θυγατρικών εταιριών 

Αλλαγή διοικητικού στελέχους

Πρόσκληση Μετόχων ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε

Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 4ης Φεβρουαρίου 2003

Απόσχιση κλάδου της ΠΑΛΑΣ A.T.E.E. και εισφορά του στην ΑΓΑΝ A.E.

Αποχώρηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της <>

Παραίτηση Αντιπροέδρου ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE A.E. και Ν.ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ A.B.E.E.

Έκδοση Ομολογιακού Δανείου για την ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και Αλλαγές στο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της ZITO LUKS A.D.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.

Elbisco Site
Όλοι εμείς στην Elbisco έχουμε ένα κοινό όραμα: να δημιουργήσουμε καλύτερες διατροφικές επιλογές για ΟΛΟΥΣ!
http://www.elbisco.gr/media//socialicons/Vision_and_Values.jpg
367538736709706
Elbisco Site
Δείτε περισσότερα
Όλοι εμείς στην Elbisco έχουμε ένα κοινό όραμα: να δημιουργήσουμε καλύτερες διατροφικές επιλογές για ΟΛΟΥΣ!
Find us on Google+ Google+